Bromazepam-50-6mg

Bromazepam 6mg 30 tabs

€ 85.00

Categorie: .

1. Wat is Bromazepam en waarvoor wordt het gebruikt?

Bromazepam 6mg behoort tot de klasse van de benzodiazepinen. Dit zijn geneesmiddelen die de angst
doen verdwijnen, de slaap bevorderen en de spieren ontspannen.
Bromazepam EG is aangewezen bij angsttoestanden die een behandeling met geneesmiddelen vereisen.
Benzodiazepinen dienen slechts te worden gebruikt als de aandoening ernstig is, indien de patiënt niet
goed meer kan functioneren of als gevolg van de aandoening ernstig lijdt.
2. Wanneer mag u Bromazepam EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u Bromazepam EG niet gebruiken?
– U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek
6.
– U bent allergisch voor een ander geneesmiddel uit de benzodiazepinegroep.
– Bij personen ernstige ademhalingsstoornissen.
– Bij kinderen jonger dan 6 jaar; het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar is voorbehouden voor
zeldzame, specifieke indicaties, volgens beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater,
neuropediater, psychiater, neuroloog).
– U heeft myasthenia gravis.
– U heeft slaapapneu (onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap).
– De werking van uw lever is ernstig verminderd.
– Bij personen onder basisbehandeling voor psychosen
– Bij personen met gekende of vermoede afhankelijkheid van alcohol, geneesmiddelen of drugs,
behalve in zeldzame situaties onder medisch toezicht
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Bromazepam EG?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Bromazepam EG inneemt.

Het gebruik van benzodiazepinen en analoge substanties kan leiden tot fysieke en psychische
afhankelijkheid van deze producten. Het risico op afhankelijkheid stijgt met de dosis en de duur van de
behandeling en is het grootst bij voorbeschikte patiënten met antecedenten van alcoholisme of
drugsverslaving. Voor meer informatie, zie rubriek “Als u stopt met het innemen van Bromazepam EG”.
Bij een ernstige vermindering van de werking van de lever of de nieren dienen de doses te worden
verminderd.
Raadpleeg uw arts indien een ernstige bijwerking optreedt.
Het gebruik van benzodiazepinen bij kinderen van minder dan 6 jaar is voorbehouden voor zeldzame,
specifieke indicaties volgens de beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater, neuropediater,
psychiater, neuroloog).
Kinderen vertonen een verhoogde gevoeligheid voor de effecten van de benzodiazepinen op het centraal
zenuwstelsel. Bij kinderen kan de onvolledige ontwikkeling van het transformatiemechanisme in het
lichaam de vorming van afbraakproducten die geen activiteit meer hebben, verhinderen of onvolledig
maken.
Bij personen met epilepsie moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid worden gebruikt, evenals bij
personen met ernstige hartzwakte of stoornissen van het ademhalingsstelsel.
Gewenning aan de verschillende werkingen van benzodiazepinen kan optreden.
Gelijktijdig gebruik van benzodiazepinen en alcohol is gevaarlijk (zie rubriek: “Heeft u te veel van
Bromazepam EG ingenomen?”).
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Bromazepam EG nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
Andere geneesmiddelen die op het zenuwstelsel werken, kunnen de werking van Bromazepam EG
versterken.
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Drink geen alcohol tijdens het gebruik van Bromazepam EG.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Bromazepam EG mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap of gedurende het geven van
borstvoeding, behalve onder strikte controle van de arts.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zoals alle benzodiazepinen kan Bromazepam EG uw gedrag of het uitvoeren van technische handelingen
beïnvloeden, in het bijzonder het besturen van een voertuig.
Bromazepam EG bevat lactose
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts
voordat u dit geneesmiddel inneemt

 

LEES HIER DE VOLLEDIGE BIJSLUITER